GDPR

na webu Dobrá aukce - portál aukcí

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

General Reality, a.s., se sídlem Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1, Zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10581 (dále jen „Organizátor“), vydává zásady ochrany osobních údajů v souladu s předpisem nazvaným “Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Tyto zásady jsou zveřejněny na webové adrese www.general-reality.cz .

Subjektem údajů pro potřeby těchto zásad je registrovaný Uživatel a zájemce aukce (viz. Aukční podmínky, bod 2 – Vymezení základních pojmů, dále jen „Uživatel/zájemce“), tedy fyzická či právnická osoba, o které jsou zpracovávány osobní údaje.

Dále se v těchto zásadách dozvíte:

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
 • Pokud budete potřebovat vysvětlit kteroukoliv část textu, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se na nás na e-mail adrese info@general-reality.cz.

 

Jaké Osobní údaje jsou zpracovávány

Organizátor zpracovává o Uživateli/zájemci následující informace:

 • Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo OP, IP adresa, číslo bankovného účtu
 • Kontaktní údaje – trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo
 • U právnické osoby pak navíc název společnosti, IČ, DIČ, ID datové schránky
 • Organizátor nezpracovává o Uživateli/zájemci zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje. Webové stránky Organizátora nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme. Organizátor zpracovává veškeré osobní údaje v tištěné podobě manuálně a v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím elektronických systémů. Osobní údaje jsou zpracovávny interním informačním systémem ve kterém jsou všechny data zabezpečena a zašifrována. Servery na kterých tato data leží jsou umístěny na území EU.

 

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Uživatel/zájemce bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Organizátorem.
 2. Jestliže Uživatel/zájemce neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Organizátorem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající/vyplývající ze souhlasu. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Organizátora.
 3. Organizátor vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 4. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
   

   

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje

Poskytnuté zpracované údaje používáme:

 • Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, číslo bankovního účtu slouží za účelem registrace do elektronického aukčního systému www.dobraaukce.cz (opraváněný zájem Organizátora)
 • Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, číslo bankovního účtu, číslo OP slouží k ověření totožnosti pro přihlášení do aukce (oprávněný zájem Organizátora)
 • Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození jsou zpracovávány za účelem uzavírání zprostředkovatelských smluv, protokolů o prohlídce a rezervačních smluv.
 • Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo bankovního účtu slouží jako podklad pro přípravu smluvní dokumentace (Kupní smlouva, Návrh na vklad, Smlouva o advokátní úschově).
 • Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo občanského průkazu zpracováváme k naplnění povinnosti Zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, novinkách nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.
   

Účely zpracování osobních údajů – konkrétněji:

 • registrace Uživatele/zájemce v elektornické aukčním systému www.dobraaukce.cz a přihlášení ke konrétní aukci
 • příprava, plnění a evidence uzavřených smluv
 • kontaktování subjektů údajů za účelem plnění smluv
 • zajištění kvality poskytovaných služeb Uživateli/zájemci
 • plnění zákonných povinností Organizátora
 • daňové a účetní účely
 • vymáhání pohledávek Organizátorem
 • ochrana majetku a osob
 • přímý marketing
   

Kategorie subjektů osobních údajů - konkrétněji:

 • osobní údaje Uživatele/zájemce
 • osobní údaje jiných fyzických osob (obchodních partnerů)
   

Zpracování údajů dle nařízení GDPR podle čl. 6

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

 • 1b bodu) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (Uživatel/zájemce), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. Zprostředkovatelská smlouva, Rezervační smlouva, Kupní smlouva atd.)

 • 1c bodu) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (např. Zákon č. 253/2008 Sb.)

 • 1f bodu) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení)

 

K Osobním údajům Uživatele/zájemce můžou mít přístup níže uvedení

Správcem Vašich osobních údajů je Organizátor. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí advokátní kanceláři

 • spolupracujícím hypotečním poradcům

 • spolupracujícím realitním makléřům

 • externí účetní

 • zpracovatelům, kteří poskytují Organizátorovi serverové, webové, cloudové nebo IT  služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery

 • daňovému poradci a kontrolním orgánům

 • osobní údaje Uživatele/zájemce nebudou přenášeny do třetí země.

 

Jak dlouho budeme držet vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. 

 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Organizátorem a Uživatelem/zájemcem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.

 2. V případě uzavření smlouvy podle Obchodních podmínek Organizátora budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Organizátorem a Uživatelem/zájemcem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce.

 3. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (vyjma e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Organizátorem a Uživatelem/zájemcem.

 4. Po uplynutí lhůt uvedených v tomto článku Organizátor Osobní údaje bezpečně zlikviduje.


Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Mezi Organizátorem a Uživatelem/zájemcem jsou nasatavena tato pravidla a práva:
 

Právo na přístup k osobním údajům

Uživatel/zájemce může kdykoliv požádat o potvrzení, zda jsou/nejsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má Uživatel/zájemce právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování těchto osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Uživatel/zájemce má právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Organizátor požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 

Právo na opravu

Uživatel/zájemce může kdykoliv požádat o opravu či doplnění svých osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Organizátor musí vymazat osobní údaje Uživatele/zájemce pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) Uživatel/zájemce vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to ukládá zákonná povinnost.
 

Právo na omezení zpracování údajů

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud Organizátor nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů Uživatele/zájemce, musí omezit zpracování jeho osobních údajů tak, že tyto mohou být pouze uloženy a případně mohou být použity z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 

Právo vznést námitku proti zpracování

Uživatel/zájemce může vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které Organizátor zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud Uživatel/zájemce vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 

Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
 
Právo odvolat souhlas
 
V případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Organizátora dle čl. 6 odst. 1. písm. Nařízení GDPR má právo vznést námitku proti zpracování.
 

Všechna práva může Uživatel/zájemce uplatnit tak, že kontaktuje Organizátora na e-mailové adrese info@general-reality.cz. Případné stížnosti může Uživatel/zájemce podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem údajů a Správcem jsou příslušné české soudy.

 2. Uživatel/zájemce, který prostřednictvím registračního formuláře poskytne své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Organizátorem či poskytne souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Organizátor jejich činnost nijak neřídí.

 3. Znění Zásad může Organizátor změnit či doplňovat. O každé takové změně Organizátor informuje Uživatele/zájemce e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

 4. Organizátor si vyhrazuje učinit v těchto Zásadách zpracování osobních údajů písemné změny na základě změny legislativy, soudních rozhodnutí českých i evropských soudů (judikatury), právních stanovisek či metodických pokynů ÚOOÚ, resp. právních výkladů v odborné literatuře.

 

Uživatel/zájemce bere na vědomí,

že Osobní údaje budou zpřístupněny dalším subjektům, přičemž tyto budou v roli podzpracovatelů. Seznam těchto subjektů předloží Organizátor na vyžádání. Jedná se zejména o tyto kategorie podzpracovatelů:

 • poskytovatelé analytického software

 • poskytovatelé marketingového software

 • poskytovatelé účetního a platebního software

 • poskytovatelé monitorovacího software

 • poskytovatelé software pro péči o zákazníky

 • poskytovatelé software pro servery

 • poskytovatelé dalších softwarovy´ch nástrojů

 

Organizátor prohlašuje,

že provedl organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Organizátor se zavazuje zejména:

 1. používat zabezpečeny´ přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Organizátorovi;

 2. pro zpracování užívat software a služby, které splnˇují standardní požadavky na bezpečnost dat a splnˇují normy stanovené Evropskou unií;

 3. bez předchozího souhlasu Uživatele/zájemce netvořit kopie databáze Osobních údajů, není-li to nutné k poskytování Služeb;

 4. užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;

že neumožní přístup k údajům třetím osobám vyjma osob dle bodu 4, pokud tento přístup nebude písemně schválen Objednatelem nebo neplyne ze Smlouvy o zpracování;

že bude dodržovat mlčenlivost ohledně Osobních údajů.

 

Tyto vydané Zásady ochrany osobních údajů společností GENERAL REALITY a.s. jsou účinné od 8.1.2020.

 

 

 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Jak pracujeme se soubory cookies a Souhlasem Uživatele/Zájemce

Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Organizátora. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

Údaje, které Organizátor takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka webu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky, znějícím následovně: „Provozovatel webu, společnost GENERAL REALITY a.s. se sídlem Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1, IČO: 27430332, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro retargeting / remarketing."

Souhlas udělujete na dobu max. 90 dní. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče viz popis níže.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

 

Co je COOKIE

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená internetová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení obsahu stránek bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Jednak relační (tedy dočasné) soubory cookie, které nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení webových stránek (tedy např. když si v prvním kroku vyplníte formulář a ve druhém zadáte emailovou adresu, díky těmto souborům vám dokážeme poslat ten správný, tedy Váš formulář). Relační znamená, že jsou důležité pouze během jednoho vašeho používání naší služby, tzv. sezení. Při odhlášení přestávají platit.

Trvalé soubory cookie nám pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky vašim potřebám.

 

Využívání souborů COOKIES

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Tyto webové stránky používají dva druhy cookies:

Krátkodobé, relační cookies (session cookie) – Relační cookies se ukládají pouze dočasně během relace prohlížení a jsou vymazány z Vašeho zařízení po zavření prohlížeče.

Dlouhodobé, trvalé (persistent cookie) – Tento typ cookies se ukládá ve vašem počítači po pevně stanovenou dobu, která záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie (obvykle měsíc, rok nebo déle) a tyto cookies nejsou vymazány po zavření prohlížeče. Trvalé cookies se používají k Vaší identifikaci od jedné relace prohlížení k další, například k uložení vašich preferencí, takže si je budou pamatovat pro další návštěvu. Můžete je také ručně odstranit.

 

Jak používáme cookies?

Soubory cookies používáme ke zlepšení vašich uživatelských zkušeností tak, že webovým stránkám umožníme, aby Vás identifikovaly, buď po dobu trvání vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies). Soubory cookies, které používáme, mohou:

 • být nezbytně zapotřebí pro Váš pohyb po stránkách nebo poskytnutí některých základních funkcí; nebo
 • zlepšovat funkce našich webových stránek, například uložením vašich preferencí. Zaznamenávají Vaše volby (například uživatelské jméno nebo zvolený jazyk) a umožňují nám poskytovat personalizované prostředí; nebo
 • nám pomáhat zlepšit výkonnost našich webových stránek, aby Vám nabídly lepší uživatelské zkušenosti. Informace poskytované těmito soubory cookies jsou anonymní a pomáhají nám pochopit, jak naši návštěvníci používají naše webové stránky, abychom mohli zlepšit prezentaci svého obsahu. Tyto služby jsou obecně poskytovány nezávislými společnostmi pro měření a výzkum, takže se v případě těchto cookies může jednat o cookies třetích stran.

Kdybychom cookies nepoužívali, naše webové stránky by Vás považovaly za nového návštěvníka pokaždé, když se dostanete na novou stránku našich webových stránek – například když zadáte přihlašovací údaje a přejdete na další stránku, nerozpoznaly by Vás a nemohli byste zůstat přihlášeni.

Soubory cookies potřebujeme používat, abychom zachovali efektivnost našich webových stránek a poskytli Vám uživatelsky přátelské prostředí. Proto nelze cookies zablokovat samostatně a pokračováním prohlížení našich webových stránek a používáním našich online služeb souhlasíte s tím, že můžeme na vaše zařízení tyto soubory cookies umístit.

Naše webové stránky rovněž používají cookies pro behaviorálně cílenou reklamu, což nám umožňuje upravit reklamu a zajistit, že pro Vás bude relevantní, a to na základě oblastí, které na naší webové stránce prohlížíte, a geografického umístění Vaší adresy IP. Tyto cookies jsou umístěny reklamními sítěmi třetích osob s naším souhlasem.

 

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.
 • Statistické a diagnostické (např. Google Analytics) – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
 • Reklamní - první i třetí strany. Jsou využívány pro behaviorální cílení reklamy podle zájmů. Když už se reklama musí zobrazovat (jako hlavní příjem pro web a tvorbu jeho obsahu), tak ať se uživateli / čtenáři zobrazují nabídky, které jej mohou skutečně zajímat.

 

Co dělat, když nechcete používat soubory cookies

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na stránce www.aboutcookies.org, nebo

Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.

Typy cookies používané na našich webových stránkách si můžete zobrazit, a tak získat informace, jak změnit nastavení cookies, anebo jak zablokovat cookies používané na našich webových stránkách.